Next: , Previous: Instaliranje GPC-a na DJGPP, Up: GPC na DJGPP-u3.3.5 Ne mogu čitati info dokumentaciju!

Da biste čitali Info dokumentaciju, potreban vam je info program, txi390b.zip ili neka integrirana razvojna okolina (IDE) poput RHIDE ili PENG.