Next: , Previous: Installation, Up: Top5 Opcije u naredbenoj liniji koje podržava GNU Pascal.

(Pozivanje GPC-a).

GPC je prevodilac (engl. compiler) koji se poziva iz naredbene (komandne) linije tj. potrebno je pozvati gpc prosljeđujući mu ime datoteke koju želite da prevede, plus (eventualne) opcije.

GPC podržava sve opcije komandne linije (engl. command-line options) koje poznaje GCC prevodilac, osim velikog broja opcija za preprocesor. Za kompletni referentni popis i opis svih opcija pogledajte GCC Command Options (the GCC Manual). Niže ćete naći listu dodatnih opcija koje GPC podržava, kao i listu najvažnijih opcija koje GPC podržava (uključujući i neke on onih koje podržava jednako i GCC).

Moguće je miješati opcije i imena datoteka u komandnoj liniji. U većini slučajeva poredak nije bitan. Poredak postaje bitan npr. kad koristite više opcija istog tipa; za primjer, ako navedete -L više nego jednom, direktoriji (kazala) se pretražuju u poretku u kojem su specificirani. Note: Kako mnoge opcije imaju višeslovna imena, višestruke jednoslovne opcije ne mogu se grupirati na način koji je moguć u mnogim drugim programima: -dr je vrlo različito od -d -r.

Mnoge opcije imaju duga imena koja započinju sa -- ili, potpuno ekvivalentno -f. Npr. --mixed-comments je isto što i -fmixed-comments. Neke opcije upućuju GPC da daje upozorenja (engl. warnings) tj. dijagnostičke poruke koje izvještavaju o konstrukcijama koje nisu same u sebi pogrešne, ali su rizične; ili može sugerirati da je možda došlo do pogreške. Te opcije započinju s -W.

Većina za GPC specifičnih opcija mogu također biti promijenjene tijekom jedne kompilacije korištenjem naredbi prevodiocu (engl. compiler directives) u izvornom kodu (engl. source), npr. {$X+} ili {$extended-syntax} za --extended-syntax (see Compiler Directives).

GPC razumije iste varijable okoline (engl. environment variables) koje razumije i GCC (see Environment Variables Affecting GCC (the GCC manual)). Dodatno, GPC prepoznaje GPC_EXEC_PREFIX sa istim značenjem koje GCC_EXEC_PREFIX ima za GCC. GPC također prepoznaje GCC_EXEC_PREFIX, ali GPC_EXEC_PREFIX ima veći prioritet.

Neke od dugih opcija (npr. --unit-path) trebaju argument (parametar). Ovaj je parametar odvojen jednim = znakom, npr.

     --unit-path=/home/foo/units

(Napomena: naslovi poglavlja su neprevedeni zbog unakrsnih referenci iz neprevedenih poglavlja priručnika i prema njima.)